برچسب: برق پاک

10 فروردین 1401

لزوم کاهش گازهای گل‌خانه‌ای و جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهانی

به صفر رساندنِ تولید سالیانه 51 میلیارد تن گازهای گل‌خانه‌ای در جهان در مبحثِ تغییراتِ اقلیمی 51 میلیارد تن عدد بزرگی است. متأسفانه این عدد